ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák Györkös-Tavaszi Mónika e.v. (székhely: 8400 Ajka, Gyöngyvirág utca 4.; adószám: 69355420-2-39; nyilvántartási szám: 53062392 – a továbbiakban: „Szolgáltató”) és a Szolgáltató által üzemeltetett, www.jodolgos.hu címen található weboldal szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként/képviselőjeként igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Hirdető” vagy „Hirdetők”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket, a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben az abban szereplő rendelkezések az irányadóak.

1. Általános rendelkezések

1.1. A www.jodolgos.hu elektronikus felületet biztosít a Hirdetők által megjelentetett elsősorban alkalmi munkák, mezőgazdasági és turisztikai idénymunkák, valamint filmipari statiszta munkák hirdetéséhez, és technikai hátteret nyújt a Hirdetők és a lehetséges munkavállalók egymással való kapcsolatfelvételéhez, az álláshirdetésre való jelentkezés elküldéséhez.

1.2. A www.jodolgos.hu által nyújtott szolgáltatás a Hirdető által megjelentetni kívánt álláshirdetések on-line publikálására, továbbá egyes hirdetési csomagok esetén mintadokumentumok megküldésére, illetve a jelen ÁSZF 3. pontjában részletezett kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozik (továbbiakban együtt: „Szolgáltatások”). A Szolgáltató a Hirdető által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Hirdető az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a www.jodolgos.hu weboldalon, illetve a Hirdető felhasználói fiókján keresztül nyújtja.

1.3. A Hirdető a www.jodolgos.hu oldalon történő regisztrációt követően a „Munkalehetőség felvétele” részre jutva tudja az álláshirdetés feladási folyamatot megkezdeni. A regisztráció során az adatkezelési szabályzat és jelen ÁSZF elfogadása kötelező. A Hirdető az 1.6. pont szerinti regisztrációval és/vagy a hirdetési rendszer használatával kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybe vételével a célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél munkaerő igényének kielégítése.

1.4. A Szolgáltató az álláskereső jogalanyok (továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Felhasználók”) számára ingyenes álláskeresési és a meghirdetett állásokra való jelentkezési lehetőséget biztosít a weboldalon, továbbá lehetőséget nyújt az állásajánló hírlevélre való feliratkozásra.

1.5. A Hirdető a weboldalon történő regisztrációval és/vagy a hirdetési rendszer használatával jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadottnak és magára nézve kötelezőnek tekinti. A Szolgáltatások igényléséhez külön megrendelő lapra nincs szükség. A Hirdető a weboldalon megrendelt Szolgáltatásokra vonatkozó fizetési kötelezettséget magára nézve elfogadja, és kötelező erejűnek tekinti.

1.6. A regisztrációval egyidejűleg a Hirdető kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet a működési forma megjelölésével, vagy egyéni vállalkozó, illetve magánszemély. A regisztráció során a Hirdetők a vállalkozási forma megjelölésétől függően megadják alapadataikat (cégnév/név, főtevékenység, adószám/adóazonosító jel), székhelyüket/lakhelyüket, valamint kapcsolattartási és fiókadataikat (e-mail cím, jelszó).

1.7. Egyedi megállapodás esetén a Szolgáltató és a Hirdető között külön szerződés alapján készül az elszámolás.

1.8. A Szolgáltatásokra irányuló kötelem (továbbiakban: „Szerződés”) a Hirdető és a Szolgáltató között a szolgáltatások valamelyikének nyújtására irányuló, a www.jodolgos.hu weboldalon történő megrendelés alapján, annak a Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. A megrendelt szolgáltatásokról a Szolgáltató e-mailes visszaigazolást küld a Hirdető felé azok részletezésével. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja.

1.9. A megrendelés elfogadásának, és így a Szerződés létrejöttének minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást a Szolgáltató – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

1.10. A Szerződés a vállalt kötelezettségek teljesítéséig, illetve a felhasználható álláshirdetések felhasználásáig marad hatályban. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

1.11. A Hirdető a saját álláshirdetése(i) megjelenítéséhez 30 napos időszakra egy hirdetés feladására (egyszeri),  valamint 30/90/180/360 napos időszakokra különböző hirdetési csomagszintekkel korlátlan számú hirdetés feladására tud megjelenést vásárolni.

1.12. A feladott hirdetés megjelenik a www.jodolgos.hu oldalon, illetve bekerül a jodolgos.hu hírlevél rendszerébe. Hírlevélben minden olyan hírlevélre feliratkozó felhasználó részére legalább 1 alkalommal kiküldésre kerül az álláshirdetési felhívás, aki az álláshirdetés tartalmával releváns hírlevél beállításokat adott meg földrajzi elhelyezkedés (megye), foglalkoztatási szektor, stb. vonatkozásában. Ez esetenként eltérő darabszámot jelenthet.

2. A Szolgáltatásokra és a hirdetés tartalmára vonatkozó általános rendelkezések

2.1. A regisztrációt, és a felhasználói fiók aktiválását (2.10. pont) követően a Hirdető a „Munkalehetőség felvétele” nevére kattintva tud álláshirdetést feltölteni.

2.2. Az álláshirdetések valóságtartalmát a Szolgáltatónak nincs módja ellenőrizni, a hirdetésben megjelenő tartalomért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli. A Hirdető szavatolja, hogy a hirdetésben kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója tényleges pozíció(k)ra vonatkozó, valós feltételeken alapuló állásajánlatát kéri közzétenni.

2.3. Hirdető a Szolgáltatások igénybe vétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani. A hirdetésekben foglalt tartalmakért, azok jogszerűségéért és jogszerű felhasználhatóságáért a jogi felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli.

2.4. A Hirdető szavatolja, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, továbbá az álláshirdetés csak olyan feltételeket tartalmaz, vagy ígér (ide értve különösen a meghirdetett pozíció valós voltát, az ígért ellenszolgáltatást és egyéb releváns feltételeket), amelyeket az állást kínáló ténylegesen biztosít. A hirdetés a meghirdetett pozíció és pozíció betöltésének feltételei tekintetében sem lehet megtévesztő, vagy félrevezető. A Hirdető felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy az álláshirdetés nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket; jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat; megtévesztő jellegű adatokat; bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket; reklámot; olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására; amelyek nincsenek tekintettel az emberi méltóságra; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; becsmérlők vagy megalázók; faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak; elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik; vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják. Továbbá a hirdetés a fenti követelményeken túl nem tartalmazhat diszkriminatív kiválasztási szempontokat és nem lehet politikai célzatú.

2.5. A Hirdetőnek a hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak megfelelően kell elkészítenie. A Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Hirdetővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

2.6. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell legalább a munkakör megnevezését, az elvégzendő feladatok rövid ismertetését, a munkakör betöltéséhez szükséges elvárásokat, a Hirdető nevét, a munkavégzés helyét és idejét, a foglalkoztatás típusát, a munkavállaló ideális státuszát, továbbá a Hirdető által nyújtott javadalmazásra vonatkozó tételeket (nettó órabér, kifizetés ideje). Nem kötelező elemként, de az álláshirdetés tartalmazhat egyéb – a Hirdető által fontosnak tartott – információkat. Amennyiben a hirdetés nem tartalmazza a jelen pontban meghatározott kötelező tartalmi elemeket, úgy a Hirdető nem tudja kérni az álláshirdetés felvételét és megjelentetését.

2.7. A Hirdető nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, illetve a Szolgáltató megtagadhatja a közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, vagy a Szolgáltatás nyújtását felfüggesztheti, ha a Hirdető jelentős mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését és/vagy a Szerződés rendelkezéseit és/vagy a hirdetés jogszabályba ütközik és/vagy hatósági rendelkezésbe, így különösen az alábbi esetekben:

-      a hirdetés nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését, a követelményeket/feladatokat, a jelentkezés módját, és/vagy a Hirdető személye nem azonosítható be egyértelműen;

-      a hirdetés egyes elemei, vagy teljes egésze elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősülhet, így az olyan hirdetés, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét (pl.: ha a cégismertető reklámnak minősül, ha a Hirdető saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából stb.);

-      az álláshirdetés nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy tréfás adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetve ténylegesen nem álláshirdetés;

-      a közlés és/vagy megjelenés sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét;

-      az álláshirdetés olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést;

-      a hirdetés a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a honlap, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti, vagy erre alkalmas;

-      technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, illetve nem felel meg a vonatkozó technikai paramétereknek;

-      azzal szemben hatóság - akár hivatalos, akár informális úton - kifogást emelt;

-      a jelen ÁSZF valamely releváns rendelkezését jelentősen megsérti, különös tekintettel a hirdetői szavatosságvállalásokra.

Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, felfüggeszteni, illetve kötelezheti a Hirdetőt az okozott károk és a Szolgáltató szükséges költségeinek a megtérítésére. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Hirdetővel és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek a Hirdető érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Hirdetővel kötött szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely egyéb igényért. A jelen rendelkezés irányadó a közzététel megtagadására is. A jelen pontban meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési vagy egyéb helytállási kötelezettség nem terheli. A jelen rendelkezések megfelelően irányadóak a 2.4. pontban foglalt, a hirdetés tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezések megsértése esetén is.

2.8. A „Munkalehetőség felvétele” pont alatt a Hirdető igényelheti az alábbi szolgáltatásokat is, amennyiben 3.5. pont alatti előfizetések valamelyikét választja:

-      egyszerűsített munkavállalói szerződés a munkavállaló megadott adataival kitöltve;

-      foglalkoztatási igazolás a munkavállaló megadott adataival kitöltve;

-      jelenléti ív a munkavégzés megjelölt idejére vonatkozóan.

A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen pont szerint Excel-fájl formátumban szolgáltatott dokumentumok megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak.

2.9. A Szolgáltató jogosult az álláshirdetéseket – a 2.4. pontban foglaltaknak való, valamint a nyelvtani és helyesírási megfelelőség érdekében – ellenőrizni, azokat a 2.5. pontban foglaltak esetében módosítani, illetve módosításukat kezdeményezni a Hirdetőnél. Továbbá a Szolgáltató jogosult az álláshirdetést felfüggeszteni, illetve törölni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 2.4. pontban foglalt szempontok bármelyikét a hirdetés megsérti.

2.10. Bankkártyás fizetés esetén (4.2. pont) Hirdető felhasználói fiókja a regisztrációs során megadott adatokkal azonnal aktiválásra kerül. Átutalással történő fizetés (4.5. pont) esetén a megrendelt szolgáltatás díjának Szolgáltató részére való jóváírással egyidejűleg kerül aktiválásra a Hirdető felhasználói fiókja, amiről a Hirdető e-mailben értesítést is kap. Az aktiválást követően van lehetőség az álláshirdetés(ek) megjelenítésére a rendszerben.

2.11. Az álláshirdetés megjelenését követően a Hirdető a regisztráció során megadott fiókadatokkal beléphet a fiókjába, ahol lehetőség van a hirdetési csomag típusától függetlenül új munkavégzési címet (telephely) hozzáadni, továbbá számlázási címet megadni, valamint álláshirdetésenként eltérő kapcsolattartási adatokat is megjelölhet.

2.12. Az egyes álláshirdetések aktív időszaka alatt a munkakör megnevezése nem módosítható.

2.13. A hirdetésben nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra navigál.

2.14. Az álláshirdetésre való jelentkezés közvetlenül a weboldalon keresztül történik, amelynek során a Szolgáltató a jelentkező felhasználó következő adatait továbbítja a Hirdető részére: név, születési hely és idő, lakóhely irányítószáma, legmagasabb végzettség típusa, végzettségek, nyelvismeret, jogosítvány típusa, munkavégzési tapasztalat, kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím). A Hirdető a regisztráció során megadott fiókadatokkal való belépést követően nyomon követheti a meghirdetett állásra jelentkezőket a jelen pontban megjelölt adatokkal, valamint itt tudja a 2.15. pont szerint elfogadni vagy elutasítani a jelentkezésüket. A Hirdető a felhasználói fiókjában nyomon tudja követni az archív és az aktuális álláshirdetéseit. Az archív álláshirdetéseknél a 3.5. pont szerinti hirdetési csomaggal rendelkező Hirdetőnek lehetősége van a 2.8. pont szerinti szolgáltatások keretében generált iratok megtekintésére egy évre visszamenőleg.

2.15. A Hirdető minden állásjelentkezésről e-mailben értesítést kap. A Hirdetőnek a Felhasználó által megadott kapcsolattartási adatok alapján lehetősége van felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval. A Hirdető az egyes álláshirdetésekre való állásjelentkezéseket elfogadja vagy elutasítja. Mindkét esetben a Felhasználó e-mailben visszaigazolást kap. A Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy minden állásjelentkezést megválaszol az „Elfogadás”, vagy az „Elutasítás” gomb használatával. 

2.16. Amennyiben a Hirdető elfogadta a Felhasználó jelentkezését, úgy a Felhasználó a „Megjelenek” gomb alkalmazásával megerősíti, hogy az álláshirdetésben szereplő munkavégzés idejében és helyén ott lesz. A felhasználói megerősítést követően a 3.5. pont szerinti hirdetési csomaggal rendelkező Hirdetők számára elérhetővé válnak a 2.8. pont szerinti szolgáltatások dokumentumai, valamint továbbításra kerülnek a Hirdető részére a felhasználó munkavállaló következő személyes adatai: lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám, anya neve, születési név, születési hely és idő, bankszámlaszám.

3. A díjazásra és a hirdetés megjelenésére vonatkozó rendelkezések

3.1. A Hirdető az álláshirdetés megjelenítésért fizet meghatározott díjat. A Hirdető a 3.3. pont szerinti előfizetés csomagok közül választhatnak. Az álláshirdetésekre vonatkozó mindenkori hatályos árlista az alábbi linken tekinthető meg: ÁRLISTA.

3.2. A Szolgáltató nem vállal garanciát a hirdetésekre történő jelentkezők számára és minőségére, sem a jelentkezés tartalmára, sem a munkaviszony létrejöttére vonatkozóan. Hirdető tudomásul veszi, hogy a hirdetés megjelenítésén túl a Szolgáltató és a www.jodolgos.hu által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény vállalás elérésére, a Szolgáltató kizárólag a hirdetések megjelenítésére vállal kötelezettséget, a megrendelt szolgáltatásokban foglaltak szerint. Ezért a Hirdető akkor is köteles a Hirdető által választott csomagnak megfelelő díj fizetésére, ha a Hirdető, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló munkaadó munkaerő igénye a Szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.

3.3. A Hirdető egyszeri, valamint 30/90/180/360 napos felhasználási idejű hirdetési csomagok közül választhat.

3.4. Az egyszeri előfizető csomag 30 napos megjelenést biztosít a Hirdető számára, amely idő alatt 1 alkalommal 1 munkáltatóra és 1 munkakörre vonatkozóan korlátlan létszámra jogosult hirdetést feladni. A felhasználási idő lejár a 30 nap elteltével, valamint akkor is, ha a jelentkező Felhasználók száma elérte a Hirdető által megadott létszám ötszörösét.

3.5. A 30/90/180/360 napos felhasználási idejű hirdetési csomagok a megadott időszakra korlátlan számú álláshirdetés megjelenítését biztosítják a Hirdető részére korlátlan létszámra vonatkozóan. Az egyes hirdetési csomag felhasználási ideje lejár a 30/90/180/360 nap elteltével. Az egyes álláshirdetések lezárulnak a hirdetésben szereplő munkaidő kezdetekor, illetve a Hirdető általi archiválással.

3.6. A 3.3. pont szerinti valamennyi hirdetési csomag esetében a Hirdetőnek lehetősége van az álláshirdetésben megjelölt elvárásokat aszerint rangsorolni, hogy az az állás betöltéséhez kötelezően elvárt vagy opcionális. Amennyiben a Felhasználó az álláshirdetésre történő jelentkezéskor nem jelöli be, hogy megfelel a kötelezően elvárt elvárás(ok)nak, akkor nem tud jelentkezni a meghirdetett állásra (előszűrés funkció).

3.7. A 3.5. pont szerinti valamennyi hirdetési csomag esetében a Hirdetőnek lehetősége van dokumentumok (pl. oktató anyagok, általános tudnivalók, térkép, egyéb hasznos és releváns információk) feltöltésére az egyes álláshirdetésekhez, amelyek a jelentkező Felhasználók számára a munkavégzésen való megjelenés megerősítését (2.17. pont) követően elérhetőek lesznek (dokumentum feltöltési funkció).

3.8. A Hirdetők az hirdetési csomag lejárati idejét megelőzően öt, illetve két nappal e-mailben értesítést kapnak az hirdetési csomag lejártáról.

3.9. 1 álláshirdetés 1 munkáltatóra és 1 munkakörre vonatkozó hirdetést tartalmazhat, egy hirdetésben több egymástól eltérő munkakör nem kerülhet megjelenítésre. A Hirdetőnek lehetősége van azonban ugyanazon munkakörre vonatkozóan több főt, mint igényelt létszámú munkavállalót megadni.

4. Fizetésre vonatkozó általános feltételek

4.1. A Hirdető a megrendelési díjat a jelen pontban foglaltak szerint rendezheti azonnali bankkártyás fizetéssel vagy átutalással.

4.2. Azonnali bankkártyás fizetési lehetőséget a Szolgáltató a Barion Payment Zrt. (jelenlegi székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; jelenlegi cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; jelenlegi adószám: 25353192-2-43.), rendszerével biztosítja. A kifizetés internetes fizetést biztosító bankkártyával (Visa, Mastercard, Maestro) vagy előre feltöltött Barion virtuális tárcával egyaránt lehetséges.

4.3. A bankkártyás fizetés kiválasztását követően a rendszer átirányítja a felhasználót a Barion biztonságos fizetési felületére, majd a fizetést követően a rendszer visszairányítja a jodolgos.hu felületére, visszaigazolva a fizetés sikerességét.

4.4. Azonnali bankkártyás fizetés esetén a megrendelésről és díjfizetésről azonnal elektronikus számla kerül kiállításra a Számlázz.hu rendszerével, melyet e-mailben küld a Szolgáltató a Hirdető által megadott számlázási email címre.

4.5. Átutalás választása esetén a megrendelésről előleg díjbekérő számla készül, mely alapján a Hirdetőnek lehetősége van a megrendelés díját banki átutalással rendezni a számla megküldésétől számított 8 napon belül. Az előleg bekérő számla nem minősül ÁFA visszaigénylésre jogosító számlának. A díjbekérő számla automatikusan kerül kiállításra és elküldésre a Hirdető felé elektronikusan, a Hirdető által megadott e-mail címre. Az ÁFA visszaigénylésre is jogosító számla az átutalás megérkezését követően kerül elkészítésre és kiküldésre elektronikus számlaként a Hirdető által megadott számlázási email címre.

4.6. Átutalásos fizetési mód választása esetén a rendszer mindaddig nem engedi a felhasználói fiók aktiválását és álláshirdetés megjelenítését, amíg a Hirdető által a megrendelt szolgáltatás díja átutalás útján megfizetésre nem kerül a Szolgáltató részére. Amennyiben a szolgáltatás díja az előleg díjbekérő számla megküldésétől számított 8 napon belül nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

5.1. A Hirdető köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelni, kötelezettséget vállal és szavatol, hogy gondoskodik a birtokába jutott személyes és egyéb adatok védelméről, illetve felhasználás utáni törléséről, megsemmisítéséről. A Hirdető, vagy a Hirdetővel szerződéses jogviszonyban álló személy csak akkor jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel, ha a kapcsolatfelvétel célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése. A Hirdető, vagy a Hirdetővel szerződéses jogviszonyban álló személy kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.

5.2. A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatások keretében részére hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tett személyes adatokat kizárólag saját, vagy állást kínáló megbízója munkaerő szükségletével kapcsolatos eljárás céljára használja fel és kizárólag a Szerződés hatálya alatt, azokat harmadik személyeknek nem bocsátja rendelkezésére, nem teszi hozzáférhetővé. Hirdető kötelezettséget vállal és szavatol, hogy a Felhasználók személyes adatai vagy annak egy része a jelen ÁSZF szerint engedélyezett felhasználástól eltérően, illetve harmadik személyek által nem kerülnek felhasználásra. Ennek megsértéséért a Hirdető teljes körű felelősséggel tartozik.

5.3. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat azonnali hatállyal megtagadni vagy felfüggeszteni, és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben fogyasztói panasz nyomán, vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a Hirdető által megjelentetett hirdetés az álláskeresők személyes adatainak felhasználása vonatkozásában megtévesztő, jogellenes, szerződés- vagy rendeltetésellenes.

5.4. A későbbi felhasználás egyszerűbbé tételének érdekében a jodolgos.hu internetes felületének használatához a Hirdető e-mail címet és jelszót ad meg a regisztráció során, amely adatokat köteles körültekintően, bizalmasan, üzleti (gazdasági) titokként kezelni, azt harmadik személy számára nem közölheti, és nem teheti hozzáférhetővé.

5.5. A Hirdető köteles a bejelentkezési e-mailcímét és jelszavát megvédeni a jogtalan felhasználástól, és köteles biztosítani, hogy a jelszava ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A jelszó elvesztéséért, vagy illetéktelenek általi felhasználásáért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Hirdető viseli azt a kárt, amely abból adódik, hogy a Hirdető a jelszavát illetéktelen személyeknek átadja, vagy illetéktelen személyek a Hirdetőtől (ideértve a Hirdető bármely munkatársát) megszerzik.

6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.1. A Szolgáltató köteles biztosítani a Szolgáltatásokat a Hirdető részére az általa megrendelt hirdetési csomag tartalma és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban, illetve darabszám szerint.

6.2. A Szolgáltató nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Hirdető a szolgáltatás díját határidőre nem fizette meg. A Szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

6.3. Amennyiben a Szolgáltatást a Szolgáltató neki felróhatóan nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy Szolgáltató visszafizeti a nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Hirdető által már megfizetett díj időarányos részét.

6.4. A Szolgáltató a jodolgos.hu oldal karbantartása, vagy egyéb célból, illetve okból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. A Szolgáltató köteles mihamarabb a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a Szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a Szolgáltatás kimaradása egybefüggően a 24 órát meghaladja, úgy a Szolgáltató a kimaradt időt jóváírja a Hirdető által feladott hirdetések kifutási dátumánál, egyéb kártérítési felelősség vagy szerződésszegési jogkövetkezmény azonban nem terheli.

6.5. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató működési körén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be. A Szolgáltató szintén nem felel az olyan károkért, amelyek a Hirdető érdekkörében, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek Hirdető általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Hirdető a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

6.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Hirdetőt amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.

6.7. A Hirdető adatainak a Szolgáltató honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít a Hirdető számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan.

6.8. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Hirdetőt ért, alábbi okokból bekövetkezett károk miatt sem:

-      a Hirdetők az ÁSZF-ben foglaltakat nem, vagy nem szerződésszerűen tartják be;

-      a Hirdetők mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak;

-      a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg;

-      a Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítja;

-      és/vagy harmadik személyek a Hirdető terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

6.9. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásához szükséges végzettséggel rendelkezik, és a jogszabály által előírt vagyoni biztosítékot letétbe helyezte.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Szolgáltató honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: maga a munkaközvetítői modell, a honlap grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató honlapján elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége mint adatbázis) a Szolgáltató honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint, a jelen ÁSZF keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

7.2. Tilos a Szolgáltató honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

7.3. A Szerződés megszűnik a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a megvásárolt hirdetési csomag időtartamának lejártával. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.

7.4. A Szolgáltató rendszerében rögzített álláshirdetésnek a Hirdető által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Hirdető nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére, a fizetési kötelezettség ebben az esetben is terheli a Hirdetőt.

7.5. A Szolgáltató jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.

7.6. A Szerződésre az annak megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja, amit a Hirdető kifejezetten elfogad. A változásról szóló értesítést a Szolgáltató internetes honlapján közzéteszi 30 nappal az új ÁSZF hatálybalépését megelőzően. Amennyiben a Hirdető az új ÁSZF-ben foglaltakat nem kívánja elfogadni, kezdeményezheti a meglévő együttműködés megszüntetését 30 napos felmondási határidő mellett. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 30 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Hirdető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

7.7. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét.

7.8. A jelen ÁSZF-nek a Hirdetővel való megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy a regisztráció során az ÁSZF-re vezető linket megjelöli annak elfogadását megelőzően. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege elérhető a www.jodolgos.hu honlapon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.

7.9. Jelen ÁSZF-ben és az annak alapján létrejövő szerződésekben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.

7.10. Amennyiben az az ÁSZF, vagy kógens jogszabályi előírás eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató a Szerződés szerinti bármely jognyilatkozatát jogosult a Hirdető által a regisztráció során megadott email címre megküldött elektronikus levélben megtenni, amely a Szerződéssel összefüggésben a Szolgáltató szerződésszerű nyilatkozatának minősül.

7.11. A Szolgáltató és a Hirdető arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Természetes személy Hirdető jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és a Hirdető a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben az Ajkai Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A Hirdető kijelenti, hogy a megrendelés előtt elolvasta és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Érvényes visszavonásig.

 

Kelt/közzétéve: 2019. 01.16

Hatályos: 2019. 01.16